Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Om prøven


© Colourbox

På religion.gyldendal.dk kan eleverne læse om:

Den nye prøveform i kristendomskundskab

Der er tale om en mundtlig prøve på baggrund af en selvvalgt problemstilling og med inddragelse af et produkt, som eleven/gruppen selv har udarbejdet. Eleverne må gå til prøve individuelt eller i grupper a 2-3 elever.

Som lærer skal du være opmærksom på:
 • Prøveoplæg, som de kendes fra den gamle prøve, er ikke længere anvendelige til prøven.
 • Opgivelserne i kristendomskundskab skal angive emner eller temaer, som eleven/gruppen kan trække.
 • Opgivelserne skal indeholde mindst 5 eksempler på andre udtryksformer end tekst.
 • Opgivelserne skal indeholde mindst 4 kulturteknikker – mindst én skal være digital. De anvendte kulturteknikker begrænser sig ikke til det enkelte fag, men kan være tillært i andre fag, dvs. i undervisningen generelt. 
 • Opgivelserne skal indeholde kilder – både fiktion og ikke-fiktion.
 • Eleven/gruppen vælger et delemne inden for det lodtrukne tema/emne og formulerer en problemstilling til det og udarbejder et produkt, som de skal bruge i besvarelsen af problemstillingen. Et produkt kan fx være en film, en plakat, nyhedsindslag, interview eller et digitalt præsentationsprogram.
 • Eleven/gruppen vælger og får godkendt højst 5 kilder, som de bruger i besvarelsen af problemstillingen.
 • Arbejdet med at trække emne/tema, vejlede eleverne i valg af delemne, formulering af problemstilling og valg af kilder og udarbejdelsen af produktet ligger i undervisningstiden i slutningen af året.
 • Læreren skal udarbejde 2-3 uddybende spørgsmål til elevens/gruppens problemstilling. Spørgsmålene skal besvares af eleven/gruppen i forberedelsestiden inden selve den mundtlige prøve.
 • Til selve prøven:
  • skal eleven/gruppen fremlægge svarene på den selvvalgte problemstilling med inddragelse af  produktet
  • efterfølgende skal de uddybende spørgsmål, som eleven/gruppen har arbejdet med i forberedelsestiden, besvares
  • herefter er resten af den mundtlige prøve en samtale mellem eleven/gruppen og læreren.
 • Hvis I vælger at sende kilder til censor som links til portalen, kan I sikre jer, at censor har adgang ved fx at importere censors UNI-login, så vedkommende får adgang til alle skolens abonnementer, eller I kan bestille prøvelogin til censors skole på det aktuelle produkt.

For flere detaljer om den nye prøveform i kristendomskundskab læs Prøvevejledning.

Det prøveforberedende arbejde
Brug evt. de tre prøveplakater om hhv. problemstilling, kilder og produkt.

Gør plakaterne synlige på skolen, så eleverne – gerne på tværs af klasserne – kan se dem dagligt og tale med hinanden og lærere om at udforme problemstillinger, finde kilder og udvikle produkter.

Eleverne kan sætte post-its på de tre plakater med deres ideer til problemstillinger, kilder og produkter til gensidig inspiration.

© Helle Øster, Visuel Didaktik, Nordbyskolen/Nykøbing F.

Guider til prøven

Under den prøveforberedende proces er det praktisk med en række skemaer etc., så elever og lærer har tjek på de enkelte faser, godkendelser etc.

I ressourceboksen ligger fem guider til fri kopiering. Siderne ligger som pdf'filer. Siderne er udformet, så de stil- og indholdsmæssigt passer til de tre prøveplakater, men kan også anvendes uafhængigt af disse.

De samme filer er til elevernes rådighed både som pdf-filer og som i-ark. Se nærmere her.

Digitale kulturteknikker

Når eleverne skal fremstille et produkt, er der mange muligheder både digitalt og ikke-digitalt. Eleverne kan blive inspireret til at arbejde med små, enkle medieproduktioner ved at bruge de 7 aktiviteter, som er beskrevet i ressourceboksen Gennemgang af 7 SmåP-aktiviteter LÆRER.