Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
ReligionsLex
Opslagsværk med religiøse og livsfilosofiske begreber
Tidslinje
Religionernes og etikkens historie

Vigtigt!

Med udgangen af dette skoleår vil indholdet i denne portal være lagt over i en ny platform, og den gamle udgave bliver lukket. Når du laver din årsplan for næste skoleår, er det derfor vigtigt, at du kun bruger den nye udgave af portalen.

Indtil den 27. juni vil du både have adgang til den gamle og den nye udgave af portalen. Du kan altså fortsat arbejde med den gamle udgave resten af dette skoleår, samtidig med at du planlægger det nye skoleår i den nye udgave.

Den 27. juni lukker vi for den gamle udgave.

Den nye udgave af denne portal udkommer primo juni.

Forslag til årsplaner skoleåret 2018-19

Af Carsten Bo Mortensen

De tre årsplaner, som findes i boksen til højre på denne side, er udarbejdet som forslag til undervisningen i 7./8. klasse, 9. klasse samt 10. klasse. Det vil, som hidtil, også være muligt at udarbejde egne årsplaner i Planlæggeren

De enkelte årsplaner sikrer, at de fire kompetenceområder i faget (Livsfilosofi og etik, Bibelske fortællinger, Kristendom og Ikke-kristne religioner og andre livsanskuelser) er repræsenteret i undervisningen. I nogle forløb er to områder repræsenteret, i andre tre eller måske alle fire kompetenceområder.

De fleste af undervisningsforløbene er bygget op omkring et hovedforløb, som findes under fanebladet ”Forløb” på fagportalen. Det kunne fx være ”Synd og tilgivelse” i 9. klasse. Nogle steder er der også anvist materiale, som hentes under ”Fagets områder” og fra ”Spot på religion”. Dette materiale understøtter i så fald hovedforløbet og har derved ikke egne læringsmål.

I årsplanerne er der angivet et estimeret antal lektioner, som forløbet kunne forventes at vare. Dette antal lektioner er hentet under ”Lektionsplan” i lærervejledningen. Her kan man typisk se forskellige udgaver af forløbet. Typisk er det korteste forløb valgt, hvilket giver mulighed for at skrue lidt op for antallet af lektioner, hvis det er muligt. Det kunne være på temadage eller ekstra tildelt lektion på 9. årgang, som det ses på enkelte skoler.

Progressionen i årsplanerne

Den overordnede tanke i de samlede årsplaner er en progression, hvor eleverne i 7./8. klasse får en grundlæggende viden om, hvad religion er og fx Abrahams centrale betydning de tre monoteistiske religioner (jødedom, kristendom og islam). Her lærer eleverne nogle kernefaglige begreber som fx myte, ritual og læresætning. Denne basisviden skal lægge op til arbejdet i 9. klasse – og en eventuel 10. klasse, således at eleverne kan bruges begreberne mere funktionelt. Samtidig er der også forløb, som bør rive de yngste teenagere med. Her tænkes der på forløbene om ondskab og den rå kristendom. 

I 9. klasse ligger vægten på fem fyldige emner, hvor der blandt andet er fokus på aktuelle problemstillinger (fx folkekirkens rolle i det moderne samfund, etiske problemstillinger m.fl.). I den forbindelse skal eleverne debattere og tage stilling til religionernes rolle i det samfund, de er en del af. Her kunne der være naturlige tråde til samfundsfaglige vinkler, fx de politiske partiers syn på kirke, kristendom, etik m.m. 

Samtidig sikres det også, at eleverne arbejder med et historieperspektiv (Reformationen) og kommer ind i vigtige kernebegreber i kristendommen, nemlig synd og tilgivelse. I begge tilfælde med perspektiveringer til i dag. 
Disse fem stofområder rummer alle mange muligheder i forhold til at lave egne problemstillinger, hvis faget trækkes ud til afgangsprøve. Portalens tekster om afgangsprøven inddrages i øvrigt også undervejs i skoleåret. 

I 10. klasse lægges der op til nogle lidt bredere forløb om at være menneske. Her tænkes der på Livet som en sejlads, Livets overgange og På opdagelse i livet. Det krydres blandt andet med et filosofiforløb om Søren Kierkegaard og et evigt aktuelt forløb om blasfemi.

I nogle forløb lægges der op til, at eleverne bruger deres it-færdigheder (fx på SkoleTube), andre steder skal eleverne lave feltarbejde og bruge sociale medier i undervisningen. Derudover er det naturligvis altid en mulighed at inddrage forskellige didaktiske redskaber, som fx Co-operative Learning-strukturer, metoder til faglig læsning osv.       

Problemstillinger og faglige begreber

I alle årsplanerne er der formuleret nogle problemstillinger samt oplistet nogle centrale faglige begreber, som det pågældende forløb kredser omkring. Dette skulle gerne give læreren et overblik og en hjælpende hånd. Problemstillingerne vil samtidig kunne være en del af opgivelserne ved en eventuel afgangsprøve. 

Det kan anbefales, at læreren afslutter hvert forløb med en evaluering, som også ridser mulige selvvalgte problemstillinger op – i fald at klassen udtrækkes til afgangsprøven. Dette kan trænes allerede i løbet af 8. klasse. Listen med de faglige begreber vil kunne bruges i den evaluering, som afslutter de enkelte forløb. Har eleverne fået ny viden om disse begreber?

Derudover er der givet forslag til aktiviteter, som kunne bruges til at give undervisningen variation, vel vidende at nogle af disse aktiviteter kan være tidskrævende. 

Der gives også forslag til supplerende materialer, fx både i form af bøger, hjemmesider, artefakter, tv-klip og film. Også her er det med til at sikre brug af andre udtryksformer – som skal anføres på opgivelserne, i fald klassen skal til afgangsprøve.

Under ”Øvrige bemærkninger” beskrives det ultrakort, hvad forløb handler om. 

Nye undervisningsforløb, som publiceres på fagportalen i løbet af skoleåret 2018-19, indgår først i årsplaneksemplerne det følgende skoleår, men vil naturligvis løbende være tilgængelige i Planlæggeren.

Kontakt Gyldendal

Hvis du har kommentarer til vores forslag til årsplaner, eller hvis du ønsker at dele din årsplan med andre lærere i kristendomskundskab her på fagportalen, så skriv til redaktør Christian Hall.